okt24

Privacyverklaring

De Rechtswinkel Achterhoek is een Stichting gevestigd in de bibliotheek ‘t Brewinc te Doetinchem (IJsselkade 13, 7001AN). Als Rechtswinkel vragen wij uw gegevens om contact met u op te nemen nadat u een bezoek heeft gebracht aan een spreekuur. Wij vragen slechts om basisgegevens voor dit doeleinde. Uw gegevens zijn enkel bekend binnen de Rechtswinkel en worden niet verspreid, tenzij u verzoekt om doorverwezen te worden naar bijvoorbeeld een advocaat. Het intakeformulier waarop u uw gegevens invult blijft hoogstens een aantal maanden in ons bezit, deze formulieren liggen in een vergrendelde kast waar enkel het bestuur van de Rechtswinkel bij kan. Adviezen die aan u zijn geadresseerd blijven gedurende onbepaalde tijd in onze databank. De databank is toegankelijk tot medewerkers van de Rechtswinkel. Uit de adviezen blijkt slechts uw naam. Bijvoorbeeld: Advies Dhr. Jansen. U heeft het recht om ons te verzoeken tot vernietiging van het formulier en tot verwijdering van uw naam in de databank.

 

Het is mogelijk dat onze medewerkers meer informatie van u nodig hebben om uw vraag goed te kunnen beantwoorden. Als u stukken naar ons toe e-mailt dan heeft het bestuur van de Rechtswinkel daar toegang tot. Het bestuur stuurt de stukken door naar de medewerkers van de Rechtswinkel bij wie u langs bent gekomen op het spreekuur. Als u stukken e-mailt dan kunt u ons te aller tijden verzoeken om deze te verwijderen uit ons e-mail account.

Als u stukken zelf overhandigt aan de medewerkers dan blijven die stukken alleen bij hen. De medewerkers van de Rechtswinkel weten dat informatie die u aan hen geeft enkel en alleen bestemd is tot het beantwoorden van de vragen die u gesteld heeft op het spreekuur. Zij gaan voorzichtig om met alle stukken zodat uw privacy niet in gevaar komt. Documenten die u geeft worden enige tijd na het advies vernietigd, tenzij u ze terug wilt hebben of als u verdere vragen heeft. U kunt ons ook op elk moment verzoeken om, voor zover dat nog niet gebeurd is, geleverde stukken te vernietigen.

 

Spreekuur

Vrijdagmiddag:
17:00 – 19:00
m.u.v. feest- en vakantiedagen 

 

Contact

Contact Informatie

IJsselkade 13
7001 AN Doetinchem
Tel: 06 - 57606776 Mail: info@rechtswinkelachterhoek.nl

Plan je route